انگلیسی
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

شهرزاد ساسان پور                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی:دبیری تاریخ

مقطع

 

رشته

محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

کارشناسی

دبیری تاریخ

دانشگاه تربیت معلم یزد

1365

1369

کارشناسی ارشد

 

تاریخ محض

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1373

1375

عنوان پايان نامه

 بررسی اوضاع سیاسی،اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ایران در دوره شاهرخ تیموری

دکترا

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهرا تهران

1379

1386

عنوان رساله دكتري

روند دگرگونی قشربندی اجتماعی ایران ازاصلاحات خسرو انوشیروان ساسانی تا پایان دوران اموی  

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.