انگلیسی
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

شهرزاد ساسان پور                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

 مقالات داخلی :

عنوان اثر

محل نشر

سال و شماره چاپ

1- منابع تاریخنگاری ایران دردوران تیموریان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد( فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ)

سال هشتم -شماره سی ام (30 )بهار1392

2-دگرگونی نظام قشر بندی اجتماعی ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان

تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی(علمی - پژوهشی)

شماره ی 1 بهار و تابستان 1390

3- ناکامی اصلاحات امان الله خان و حکومت بچه سقا در افغانستان

فصلنامه ی مطالعات تاریخ اسلام (علمی - پژوهشی) پژوهشکده تاریخ اسلام

شماره ی 8 بهار 1390

4-تأثیر اصلاحات خسرو نوشیروان بر قشر بندی اجتماعی ایران در عصر ساسانیان

 

فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه الزهرا

سال18 شماره 71 بهار 1387

5- فراز و فرود هنر صنعت ابریشم بافی در ایران

کتاب علمی پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی اسلامی گنجینه

کتاب دوم 1389

 

6-بررسی نقوش رایج در ورنی بافی هوراند

کتاب علمی پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی اسلامی گنجینه

در دست انتشار

7-آرایه های مسجد جامع گوگان

کتاب علمی پژوهشی هنرهای سنتی ایرانی اسلامی گنجینه

در دست انتشار

 

8- عوامل موثر در ایجاد مکتب هرات

مجموعه مقالات ایران فرهنگی خانه کتاب

     1392

9- ساختار، نهادها و کارکردهای نظام دیوانی در عصر تیموریان تا پایان سلطنت شاهرخ

 فصلنامه پژوهش در تاریخ دانشگاه تهران

سال اول شماره 4- پاییز 1390

10- روسیه تزاری از دیدگاه سفرنامه نویسان ایرانی دوره ی قاجار

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

شماره ی 159 مرداد 1390

11- عوامل موثر در سقوط حکومت بچه سقا در افغانستان

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

شماره ی 162 آبان 1390

12- قشر بندی اجتماعی ایران در عصر ساسانیان

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

شماره ی150 آبان 1389

13- شیرازنامه ابن زرکوب شیرازی

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

شماره 168 اردیبهشت  1391

14-" تاریخ روابط خارجی ایران در دوره شاهرخ تیموری"

فصل نامه علمی وترویجی مرکز اسناد وتاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه

 

سال 7  ش 26-27  تابستان 1385

15-" هرات شهری در مسیر راه ابریشم "

فصل نامه تاریخ روابط خارجی . مرکز اسناد وتاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

شماره 2 زمستان 1383

 

16-" نگرش صلیبیان به مسلمانان طی جنگهای صلیبی"

فصل نامه تاریخ اسلام

سال 6 تابستان 1384ش مسلسل 22

 

17- "شبستر شهرستان وشهری درآذربایجان شرقی"

 

بنیاد دایره المعارف اسلامی

درنوبت چاپ

18-" گذری برحکومت محلی سادات مرعشی مازندران"

کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

مرداد وشهریور 1380

 

19- " مسافران ایرانی روسیه "

کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

ویژه سفرنامه (3)

سال 9  ش 3-4 بهمن 1384

20-" اصفهان شهر گنبدهای فیروزه ای"

فصلنامه یاد(بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی)

شماره 37-38

 

21- معرفی نسخه خطی" شمس الحسن " نوشته تاج الدین سلمانی

کتاب ماه تاریخ وجغرافیا

بهمن 1379

22 - کاخ موزه باغچه جوق ماکو

مجله آموزش رشد تاریخ

شماره 2

 

  طرح های پژوهشی: 

 

مسئوليت

عنوان طرح

كارفرما

تاريخ اجرا

وضعيت

1-مجري طرح

شبستردربسترتاریخ

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

1377-1375

خاتمه يافته

2- مجري طرح

هنر دست ونقش ورنگ برپارچه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

1380-1378

خاتمه يافته

3- مجري طرح

" آذرشهر درگذررمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.

1382-1380

خاتمه يافته

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.