انگلیسی
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

شهرزاد ساسان پور                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

دروس آموزشی

- تاریخ ایران پیش از اسلام( روابط سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از اسلام، شناخت نظامهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از اسلام، شناخت انتقادی تاریخ ایران باستان بر اساس متون ایرانی و غیر ایرانی)

-تاریخ ایران بعد از اسلام ( قرون اول اسلامی، دوره تیموریان، دوره افشاریه و زندیه، تاریخ دیپلماسی در ایران، تاریخ نفت در ایران، شناخت منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام، فلسفه تاریخ)

-ایرانشناسی( حوزه های ایرانشناسی، ایرانشناسی عمومی)

-تاریخ هنر ایران باستان(دروس: روش تحقیق، روابط سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از اسلام، شناخت نظامهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از اسلام)

-روش تحقیق پیشرفته در تاریخ، جامعه شناسی تاریخی ایران(در مقطع دکتری تاریخ) 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.